vineri, 7 martie 2014

Despre Psalmul 108            Psalmul 108 conține un blestem înfricoșător la prima vedere, dar ce înseamnă acest blestem ne învată Apostolul Petru în Faptele Apostolilor.

PSALMUL 108
Pentru sfârşit; un psalm al lui David.

 Dumnezeule, lauda mea să n'o ţii sub tăcere, că gura păcătosului şi gura vicleanului s'au deschis împotrivă-mi; cu limbă vicleană au grăit împotrivă-mi şi cu vorbe de ură m'au împresurat şi fără pricină s'au războit cu mine; în loc să mă iubească mă cleveteau, iar eu mă rugam; în locul binelui m'au răsplătit cu rău şi cu ură, în locul iubirii mele.
Pune peste el un păcătos deasupră-i, şi diavolul să stea de-a dreapta lui; când e judecat, să iasă osândit, iar rugăciunea lui prefacă-se'n păcat.
Puţine să-i fie zilele, iar dregătoria lui s'o ia altul; copiii să-i ajungă orfani şi femeia lui, văduvă; copiii lui să rătăcească fără nici un adăpost şi să cerşească, alungaţi din vatra caselor lor.
Cămătarul să-i scotocească prin tot ce are, străinii să-i jefuiască ostenelile; să nu aibă cine să-l ocrotească şi nici să-i miluiască pe copiii lui rămaşi fără tată; copiii lui să fie daţi pierzării, iar numele său într'un singur neam  să se stingă; fie fărădelegea părinţilor lui pomenită'n faţa Domnului, iar păcatul maicii lui să nu se stingă.
Fie ei de-a pururi înaintea Domnului şi piară-le amintirea de pe pământ, că nu şi-au amintit să facă milă şi l-au asuprit pe cel sărac şi pe cel sărman şi pe cel cu inima umilă, ca să-l poată ucide.
Că a iubit blestemul, şi va veni asupră-i; şi n'a vrut binecuvântarea, şi va fugi de la el. Cu blestemul s'a îmbrăcat precum cu o haină, ca apa i-a intrat în măruntaie şi ca uleiul, în oase; fie-i ca o haină cu care se îmbracă şi ca un brâu cu care pururea se încinge.
Aceasta-i ceea ce face Domnul cu cei ce mă defaimă şi cu cei ce vorbesc de rău împotriva sufletului meu.
Dar Tu, Doamne, Doamne, de dragul numelui Tău fă milă cu mine, că bună e mila Ta.
Izbăveşte-mă, că sărac şi sărman sunt eu şi inima în lăuntrul meu s'a tulburat.
Ca o umbră când se'nclină mă petrec, ca lăcustele mă scutur; genunchii mei au slăbit de post, carnea mi s'a ponosit de dorul uleiului.
Iar eu le-am devenit lor ocară, m'au văzut, şi capetele şi le-au clătinat.
Ajută-mă, Doamne, Dumnezeul meu, mântuieşte-mă după mila Ta şi să cunoască ei că aceasta-i mâna Ta şi că Tu, Doamne, ai făcut-o.
Ei vor blestema, Tu vei binecuvânta; să se ruşineze cei ce se ridică împotrivă-mi, iar robul Tău să se veselească.
Cei ce mă clevetesc îmbrace-se cu ocară şi'n ruşinarea lor ca într'un ţol să se'nvelească.
Cu gura mea Îl voi mărturisi foarte pe Domnul şi'n mijlocul multora Îl voi lăuda, că El a stat de-a dreapta săracului ca să-mi mântuiască sufletul de cei ce mă prigonesc.

În Faptele Apostolilor, în capitolul 1 Luca ne spune că după Înălţarea la cer a Domnului nostru Iisus, Apostolii au ales în locul lui Iuda Iscarioteanul pe Matia  ca apostol.
Apostolul Petru în cuvântarea pe care o ține celor de față în momentul când Matia este ales apostol ne tâlcuiește ce înseamnă Psalmul 108.
Atunci ei s-au întors la Ierusalim de la muntele ce se cheamă al Măslinilor, care este aproape de Ierusalim, cale de o sâmbătă.
Şi când au intrat, s-au suit în încăperea de sus, unde se adunau de obicei: Petru şi Ioan şi Iacov şi Andrei, Filip şi Toma, Bartolomeu şi Matei, Iacov al lui Alfeu şi Simon Zelotul şi Iuda al lui Iacov.
Toţi aceştia, într-un cuget, stăruiau în rugăciune împreună cu femeile şi cu Maria, mama lui Iisus şi cu fraţii Lui.
 Şi în zilele acelea, sculându-se Petru în mijlocul fraţilor (iar numărul lor era ca la o sută douăzeci), a zis:
 Bărbaţi fraţi, trebuia să se împlinească Scriptura aceasta pe care Duhul Sfânt, prin gura lui David, a spus-o dinainte despre Iuda, care s-a făcut călăuză celor ce L-au prins pe Iisus.
 Căci era numărat cu noi şi luase sorţul acestei slujiri.
 Deci acesta a dobândit o ţarină din plata nedreptăţii şi, căzând cu capul înainte, a crăpat pe la mijloc şi i s-au vărsat toate măruntaiele.
 Şi s-a făcut cunoscută aceasta tuturor celor ce locuiesc în Ierusalim, încât ţarina aceasta s-a numit în limba lor Hacheldamah, adică Ţarina Sângelui.
 Căci este scris în Cartea Psalmilor: ‹‹Facă-se casa lui pustie şi să nu aibă cine să locuiască în ea! Şi slujirea lui s-o ia altul››.
 Deci trebuie ca unul din aceşti bărbaţi, care s-au adunat cu noi în timpul cât a petrecut între noi Domnul Iisus,
 Începând de la botezul lui Ioan, până în ziua în care S-a înălţat de la noi, să fie împreună cu noi martor al învierii Lui.
 Şi au pus înainte pe doi: pe Iosif, numit Barsaba, zis şi Iustus, şi pe Matia.
 Şi, rugându-se, au zis: Tu, Doamne, Care cunoşti inimile tuturor, arată pe care din aceştia doi l-ai ales,
 Ca să ia locul acestei slujiri şi al apostoliei din care Iuda a căzut, ca să meargă în locul lui.
 Şi au tras la sorţi, şi sorţul a căzut pe Matia, şi s-a socotit împreună cu cei unsprezece apostoli.” (Fapt. 1,12-17;26).
Psalmul 108 este deci un psalm profetic și se referă la Iuda Isacarioteanul cel care L-a vândut pe Iisus.