marți, 14 iulie 2015

Primirea Duhului Sfânt de către Apostoli în Noul Testament.
Iisus Hristos la dat pe Duhul Sfânt Apostolilor de trei ori „înainte de patima Sa dar nu vădit”[1] este de folos să Mă duc Eu; căci de nu mă voi duce Eu, Mângâietorul nu va veni ” (Ioan.16,7) şi  versetul „Voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor va trimite vouă: Duhul Adevărului Care din Tatăl purcede ” (Ioan 15,26), apoi după Patimă „înainte de Înălţare la cer Îl dă mai vădit prin suflare[2]Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi a zis: Luaţi Duh Sfânt!” (Ioan. 20,22.) iarăşi spune: „şi iată, Eu trimit peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; voi însă şedeţi în cetate până ce vă veţi îmbrăca cu putere de sus” (Luc. 24,49) iar complet la Cincizecime (Fapt. 2)


[1] Penticostar, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1999, p.344.
[2] Ibidem, p.344.

Erezii Budiste: Secta tantrică Aris. Budismul Partea a III-a.„Acești adepți ai tantrismului îl adoră pe Buddha sub forma sa lamaică (Buddha este întodeauna asociat satkiei lui, adică dublui lui feminin pasiv), au un cult pentru zeii Naga, adică pentru puterile chtoniene (puteri aparținând adâncurilor pământului, sau puteri infernale) se dedau la practica vrăjitoriei și a riturilor erotice.
Obiceiurile Arișilor, scrie Wim Swaan, n-aveau prea multe în comun cu cele ale blânzilor călugări fideli doctrinei budismului : purtau părul lung, beau alcool, practicau lupte în chip de cavaleri, invocau spiritele defuncților și practicau alchimia; se dedau și la orgii sexuale de origine tantrică ; acestea simbolizau unirea lui Budha cu satkia lui (energia feminină), a lui Șiva cu satkia lui, forțe pozitive și negative ale universului. Preotul și inițiatul, în timpul acestor rituri erotice, tind să ajungă împreună la realizarea înăuntrul corurilor lor a imanenței, a consubstanțialității Zeului și a Zeiței.”[1]


[1] Lan Ts’ ing Vat, Angkor, Birmania, Thailanda, Colecția Călătorii în timp, Traducere Constantin Ionescu-Boeru, Editura Prietenii Cărții, București, 2000, pp.191-192.

Budismul Mahayana. Budismul Partea a II-a.Budismul Mahayana
„Budismul Carului Mare (în sanscrită Mahayana sau «Marea cale» de propășire) este o ramură a budismului care se dezvoltă începând cu secolul I d. Hr. Ca o reacție împotriva austerității și rigorii budismului așa cum este el practicat de către primii discipoli ai lui Buddha, Mahayana proslăvește un budism mai popular și mai puțin intelectual decât cel al Carului Mic. Buddha este venerat, alături de numeroși sfinți și numeroase divinități, ca un zeu care aduce bunăstare. Printre sfinții cei mai venerați figurează [...] Boddhisattva, sfinți care au atins Nirvana, dar care-și întârzie intrarea în Beatitudine pentru a mai salva oameni. Călugării Carului Mare au instituit o liturghie și un ansamblu complex de rituri, -posturi periodice, adorarea relicvelor, a făcliilor, a ornamentelor-. Trebuie să subliniem că Mahayana conservă ideiile esențiale ale budismului referitoare la suferință, caracterul nepermanent al formelor și irealitate «Sinelui» (adică a individului). Dar el introduce, cu ajutorul riturilor accesibile poporului, o dimensiune alturistă, de grijă pentru oameni, care constituie perspective lui cea mai nobilă. Această doctrină este  astăzi preponderentă în Tibet, în China, în Japonia și în Vietnam.”[1] 


[1] Lan Ts’ ing Vat, Angkor, Birmania, Thailanda, Colecția Călătorii în timp, Traducere Constantin Ionescu-Boeru, Editura Prietenii Cărții, București, 2000, pp. 190-191.

Budismul Hinayana. Budismul Partea a I-a.Budismul Hinayana
„Hinayana («Calea mică» de propășire) sau budismul Carului Mic : forma primitivă și pură, conform adepților săi, a budismului. Fideli docrinei originare a fondatorului religiei budiste, călugării Carului Mic nu îl consideră pe Buddha un zeu, ci un mare apostol. Buddha -Iluminatul- este cel care, prin exemplul lui și învățăturile lui, arată calea spre eliberare, la capătul căreia discipolul atinge Nirvana, sau Beatitudinea. Din această perspectivă, eliberarea sufletului se realizează printr-o strictă morală individuală. Maestrul spun Hinayaniștii, a zis: «Fieți-vă vouă înșivă propria flacără și ropriul refugiu!»
El îi învață pe oameni, sublinează aceași călugări, cum să abordeze suferința, caracteristică proprie acestei lumi, nu făcând apel la o divinitate oarecare ci prin mijloace pur umane. În zilele noastre, Carul Mic este forma budismului practicată în Ceylon, Birmania, Siam și Cambodgia.”[1]


[1] Lan Ts’ ing Vat, Angkor, Birmania, Thailanda, Colecția Călătorii în timp, Traducere Constantin Ionescu-Boeru, Editura Prietenii Cărții, București, 2000, p. 188.

Prefigurarea Cincizecimii în Vechiul TestamentÎn Vechiul Testament există momente care prefigurează Cincizecimea. Prima prefigurare este când Moise Îi cere lui Dumnezeu să-i dăruiască ajutoare, dintre bătrânii din tabără, pentru a-i fi mai uşor să conducă poporul, „atunci Domnul a zis către Moise: Adună-Mi şaptezeci de bărbaţi, dintre bătrânii lui Israel, pe care-i ştii tu că sunt căpetenii poporului şi supraveghetorii lui, şi du-i la cortul adunării, ca să stea cu tine acolo. Că Mă voi pogorî acolo şi voi vorbi cu tine şi voi lua din duhul care este peste tine şi voi pune peste ei ca să ducă şi ei cu tine sarcina poporului şi să nu o duci numai tu singur. Atunci a ieşit Moise şi a spus poporului cuvintele Domnului, a adunat şaptezeci de bărbaţi dintre bătrânii poporului şi i-a pus împrejurul cortului. Şi S-a pogorât Domnul în nor şi a vorbit cu el; şi a luat din duhul care era peste el şi a pus peste cei şaptezeci de bărbaţi căpetenii. Îndată însă cum a odihni duhul peste ei, au început a prooroci, dar apoi au încetat.     
            Doi dintre bărbaţi însă au rămas în tabără: pe unul îl chema Eldad şi pe celălalt îl chema Medad. Şi a odihnit şi peste ei duhul, căci erau din cei înscrişi, dar nu veniseră la cort şi au proorocit şi ei acolo în tabără .
            Atunci a alergat un tânăr şi a spus lui Moise, zicând:<< Edad şi Medad proorocesc în tabără >>.
Şi răspunzând, Iosua, fiul lui Navi, slujitorul lui Moise, unul din aleşii lui, a zis: <<Domnul meu Moise opreşte-i!>>.
Moise însă i-a zis: <<Nu cumva eşti gelos pe mine? O, de ar fi toţi prooroci în poporul Domnului şi de ar trimite Domnul duhul Său peste ei! >>” (Num. 11,16-17 şi 24-29)[1], aceste versete ne arată că la Cincizecime nu doar peste apostoli S-a pogorât Duhul Sfânt „ci şi cei peste cei şaptezeci de ucenici[2] ai Domnului (Luc. 10,1) „iar după aceasta, Domnul a ales alţi şaptezeci (şi doi) şi i-a trimis câte doi, înaintea feţei Sale, în fiecare cetate şi loc unde Însuşi avea să vină”.
A doua prefigurare o găsim la Proorocul Iezechiel (Iez.36,24-28), „de aceea vă voi scoate dintre neamuri şi din toate ţările vă voi aduna şi vă voi aduce în pământul vostru.
Şi vă voi stropi cu apă curată  şi vă veţi curăţa de toate întinăciunile voastre şi de toţi idoli voştri vă voi curăţa. Vă voi da inimă nouă şi duh nou vă voi da; voi lua din trupul vostru inima cea de piatră şi vă voi da inimă de carne. Pune-voi înăuntrul vostru Duhul Meu şi voi face ca să umblaţi după legile Mele şi să păziţi şi să urmaţi rânduielile Mele. Veţi locui în ţara pe care am dat-o părinţilor voştri şi veţi fi poporul Meu, şi Eu voi fi Dumnezeul vostru.”[3]
A treia prefigurare o găsim la Proorocul Ioil: „iar după aceea, vărsa-voi Duhul Meu peste tot trupul şi fii şi fiicele voastre vor profeţi, bătrânii voştri  visuri vor visa, iar tineri voştri vedenii vor vedea. Chiar şi peste robi şi peste roabe voi vărsa Duhul Meu. Şi vă voi arăta semne minunate în cer şi pe pământ: sânge, foc şi stâlpi de fum; Soarele se va întuneca şi luna va fi roşie ca sângele, înainte de venirea zilei celei mari şi înfricoşate a Domnului.
Şi oricine va chema numele Domnului se va izbăvi, căci în muntele Sionului şi în Ierusalim va fi mântuirea, precum a zis Domnul; şi între cei mântuiţi, numai cei ce cheamă pe Domnul ” (Ioil 3,1-15)[4].


[1] Penticostar, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1999, p.315.
[2] Ibidem, p.344.
[3] Ibidem, p.316.
[4] Ibidem, pp.315-316.